Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy już jedynie komercyjnych spółek, ale od 31 października 2021 r. jest obowiązkowy także dla organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS.

W artykule przeczytasz:

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR jest rejestrem, który ma służyć organom do wychwytywania podejrzanych transakcji oraz śledzenia prania pieniędzy. Początkowo obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych (czyli osób sprawujących kontrolę nad danym podmiotem) dotyczył jedynie spółek prawa handlowego, lecz wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, jaka weszła w życie pod koniec 2021 r., został on poszerzony na organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia wpisane do KRS. W dalszym ciągu wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych ani kościelnych osób prawnych.

Sprawa jest o tyle poważna, że za brak dokonania wpisu w terminie przewidziane są bardzo wysokie kary.

Termin zgłoszenia organizacji pozarządowej do CRBR

W przypadku fundacji i stowarzyszeń, które zostały wpisane do KRS przed 31 października 2021 r., należy dokonać wpisu do Rejestru do 31 stycznia 2022 r.

Natomiast dla organizacji, które zostały zarejestrowane po wejściu w życie nowelizacji (czyli po 30 października 2021 r.), termin wpisu do CRBR to 7 dni od daty wpisania do KRS.

Również każdorazowa zmiana beneficjentów wymaga zgłoszenia do Rejestru w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany (czyli od uchwały lub innego aktu zmieniającego – a nie od wpisu tych zmian do KRS).

Kto zgłasza organizację do Rejestru

Zgłoszenia fundacji lub stowarzyszenia do Rejestru powinny dokonać osoby, które zgodnie ze statutem organizacji są uprawnione do jej reprezentowania. Jeśli w KRS widnieje reprezentacja dwuosobowa – również zgłoszenie musi być podpisane przez dwie osoby.

W przypadku fundacji i stowarzyszeń zgłoszenia do CRBR dokonuje zarząd danej organizacji.

Kogo należy zgłosić do Rejestru

Beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba, która w ma więcej niż 25% głosów w organie stanowiącym danej organizacji. Jeśli nie ma takich osób, bo w takim organie są co najmniej 4 osoby – jako beneficjentów należy zgłosić skład zarządu.

W przypadku zgłaszania stowarzyszenia:

 • Organem stanowiącym jest walne zgromadzenie członków, które musi mieć co najmniej 7 osób, a więc żaden z nich nie ma ponad 25% głosów;
 • Dlatego jako beneficjentów rzeczywistych należy zgłosić cały zarząd stowarzyszenia.

W przypadku zgłaszania fundacji:

 • Organem stanowiącym jest ten organ fundacji, który według statutu może decydować o istnieniu fundacji, jej statucie czy likwidacji – w zależności od zapisów w statucie, może to być rada fundacji albo fundator (lub zgromadzenie fundatorów, jeśli jest ich więcej), a czasami też zarząd.
 • Jeśli ten organ stanowiący ma mniej niż 4 członków – jako beneficjentów rzeczywistych należy zgłosić członków tego organu stanowiącego;
 • Jeśli ten organ stanowiący ma 4 lub więcej członków – należy jako beneficjentów zgłosić zarząd.

Jak zgłosić fundację i stowarzyszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Instrukcja wpisu do CRBR krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę: https://crbr.podatki.gov.pl, a następnie -> utwórz zgłoszenie. Następnie wpisz NIP oraz wybierz formę organizacyjną.
 2. Wpisz datę zgłoszenia – jeśli zgłaszasz organizację po raz pierwszy, wpisz aktualną datę, jeśli kolejny raz – wpisz datę z którą zaistniały zmiany.
 3. Wpisz dane:
  1. podmiotu – czyli fundacji / stowarzyszenia
  2. beneficjentów / zgłaszających
   • Kliknij „Dodaj beneficjenta”
   • Wpisz dane osobowe zgłaszającego (patrz wyżej, kto jest tą osobą)
   • W polu 17 oznacz „zgłaszający” i w polu 18 wybierz rodzaj uprawnień, czyli najczęściej „członek zarządu”
   • Jeśli ta osoba jest także beneficjentem (patrz wyżej, kto nim jest), kliknij niebieskie pole „dodaj informację o udziałach…” i w polu 17 wybierz „inne uprawnienia” a następnie w polu 24 „osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – prezes/wiceprezes/członek zarządu”.
   • Powtórz to z kolejnymi zgłaszającymi, a następnie beneficjentami którzy nie są też zgłaszającymi (jeśli tacy są). Przy tych drugich nie zaznaczaj w polu 17 „zgłaszający”.
 4. Podpisz zgłoszenie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez wszystkich zgłaszających, a następnie zamknij proces, wysyłając zgłoszenie.

Pomoc w zgłoszeniu organizacji pozarządowej do CRBR

Jeśli miałbyś jakiekolwiek problemy lub pytania związane ze zgłoszeniem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Śmiało pisz do nas lub dzwoń.

Przeczytaj także inne artykuły o formalnościach w NGO:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności