Polskie ustawy podatkowe oferują bonus dla osób przekazujących darowizny na działalność kultu religijnego (czyli na kościoły i organizacje religijne) w postaci możliwości odliczenia tych darowizn od podstawy do opodatkowania. Jednak, wbrew intuicji, nie każda wpłata na kościół jest darowizną. Taka sytuacja dotyczy składek parafialnych, które funkcjonują w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Poniższy artykuł powstał na prośbę Parafii w Białej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W artykule przeczytasz:

Jakie wpłaty na kościół można odliczyć od „podatku”?

Zgodnie z polskim prawem, by móc odliczyć od podstawy do opodatkowania (potocznie nazywanym odliczeniem od podatku) wpłatę na kościół, muszą być spełnione wszystkie 3 poniższe warunki.

1. Musi być przekazana na instytucję/organizację religijną

Z uwagi na to, że ustawy podatkowe nie zawierają definicji kultu religijnego, można go odnieść nie tylko do kościołów (w tym Ewangelicko-Augsburskiego), ale również do organizacji, których jednym z celów (opisanych w statusie) jest kult religijny. Darowizną na kult religijnych może być więc zarówno przekazanie np. 1000 zł na remont kościoła, jak i przekazanie 100 zł na ewangelizację prowadzoną przez inną organizację (np. CME) czy dla fundacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem literatury chrześcijańskiej.

Uważaj jednak na przekazywanie pieniędzy konkretnym duchownym czy misjonarzom! By odliczyć taką darowiznę od podstawy do opodatkowania, musisz przekazać ją organizacji, która go „zatrudnia”, ze wskazaniem na kogo ma być przeznaczona. Wpłaty na osobiste konto duchownego nie mogą być odliczone od podatku.

2. Musi być w pełni dobrowolna

Prawo jasno mówi, że wpłata pieniężna czy przekazanie darów rzeczowych może być uznane za darowiznę tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest w pełni dobrowolne i nie wynika z wymogów prawa (w tym kościelnego). Jeśli więc przekazujesz kościołowi dar, bo po prostu chcesz wesprzeć jego działalność, to możesz go odliczyć. Jeśli jednak robisz to, bo prawo kościelne tego wymaga lub wierzysz, że Bożym nakazem jest płacenie dziesięciny (10% dochodu), to nie można już nazwać tego dobrowolnym.

Owszem, możliwe że Urząd Skarbowy w ogóle nie zwróciłby na to uwagi, ale Bóg widzi wszystko. Skoro zaś leży Ci na sercu wspieranie Bożych inicjatyw, to mogę założyć, że chcesz być jak najbardziej w porządku w stosunku do Boga oraz władzy, której według nauczania Biblii również mamy być posłuszni.

3. Darowizna musi być udokumentowana

Urząd skarbowy corocznie sprawdza PITy i ma pełne prawo poprosić cię o udokumentowanie darowizn, które postanowiłeś odliczyć od podatku. Nie musi to być specjalistyczny dokument – wystarczy potwierdzenie przelewu z twojego konta. Może być to także pokwitowanie odbioru darowizny rzeczowej, uwzględniające jej wartość

Jednak, jeśli przekazujesz darowizny do „koszyka” i nie masz żadnego potwierdzenia tego, ile środków przekazałeś, to nie możesz wykazać tego w PIT.

Ważnym jest by jako nadawca przelewu było wpisane imię i nazwisko osoby, która będzie chciała odliczyć te wpłaty od podstawy do opodatkowania, a nie dane współmałżonka! Ważne to jest także w przypadku rozliczania się wspólnego z małżonkiem.

Składka parafialna według prawa nie jest darowizną na kult religijny

Jednym z dwóch sposobów na przekazywanie pieniędzy w Kościele Luterańskim są składki parafialne.

Czym są składki parafialne?

By wytłumaczyć czym one są, przytoczę § 7 Regulaminu Parafialnego, który obowiązuje każdą z parafii Kościoła Luterańskiego:

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

Składki parafialne są więc pewnego rodzaju podatkiem kościelnym – tym, co umożliwia funkcjonowanie kościoła, by następnie każdy mógł z niego czerpać.

Do czego uprawnia opłacona składka parafialna?

Oprócz korzyści dla całego kościoła, płacenie skadek parafialnych ma również znaczenie dla samego parafianina.

Terminowe opłacenie składek przede wszystkim uprawnia do czynnego prawa wyborczego. § 8 Regulaminu parafialnego mówi:

1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła , ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.
2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.
3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym członkom Parafii, którzy nie ukończyli 18 lat.

Ponadto opłacenie składek jest warunkiem do:

  • 3-krotnie tańszego miejsca cmentarnego (dotyczy to cmentarzy ewangelickich)
  • 3-krotnie niższych opłat za czynności duszpasterskie

W przypadku gdy parafianin nie płaci składek parafialnych oraz przez okres dłuższy niż 10 lat nie kontaktuje się z parafią, Rada Parafialna może podjąć uchwałę o wykreśleniu go z bieżącej ewidencji parafian.

Co zrobić, by składkę parafialną móc odliczyć od podatku?

Niestety zgodnie z prawem polskim od podstawy do opodatkowania można odliczyć jedynie wpłaty na kościół, które są w pełni dobrowolne. By być całkowicie w porządku w stosunku do Boga i prawa, muszę więc napisać jasno: składka kościelna jest obowiązkowa, więc nic nie da się zrobić, by móc odliczyć ją w PIT i CIT. Nie zmieni tego nawet to, gdy w tytule przelewu wpisane będzie: „darowizna na cele kultu – składka”

Jest jednak jedna rzecz, którą możesz zrobić, by część kwoty odliczyć od podstawy do opodatkowania:

  • Możesz policzyć dokładnie 1% twojego dochodu i przelać go jako „składka kościelna” (do takiej minimalnej kwoty zobowiązuje cię prawo kościelne)
  • Resztę kwoty, jaką chcesz przekazać na kościół, przelej z tytułem „darowizna na kult religijny” – i wtedy tą część będziesz mógł legalnie odliczyć od podatku, bo tylko od twojej dobrej woli zależy ile ponad ten 1% przekażesz.

Przykład:

Jeśli twój dochód wynosi 3 000 zł miesięcznie, to w skali roku to 36 000 zł. Minimalna wysokość składki kościelnej to 1% z 36 000 zł czyli 360 zł. Możesz więc przelać 360 zł tytułem składki, a oprócz tego przelać dowolną kwotę jako „darowizna na cele kultu”. 

Poradnik – jak opłacać składki?

Składki powinny być opłacone do 31 stycznia za rok poprzedni. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Płatność przelewem na konto danej parafii

Gorąco prosimy, by trzymać się tytułu składka za rok… – imię i nazwisko„. Chcemy by każdy element działalności Parafii był całkowicie w porządku w stosunku do Boga i polskiego prawa oraz by wszelkie  dokumenty finansowe były w pełni przejrzyste. Stąd wszystkie przelewy, które nie będą zawierać w swoim tytule słowa „składka” lub „podatek” będą księgowane jako zwykłe darowizny na cele kultu religijnego, a nie jako składki parafialne.

2. Płatność gotówką w kancelarii parafialnej.
Po opłaceniu otrzymasz KP – potwierdzenie wpłaty

Poradnik: Jak przekazywać darowizny na kult?

Darowizny na kult religijny możesz przekazywać w każdym momencie i w całkowicie dowolnej kwocie.

Może być przekazana zarówno na:

  • Ogólny cel – zatytułowany po prostu jako „darowizna na cele kultu religijnego”.
  • Szczegółowy cel – np. na remont sali parafialnych czy dofinansowanie chrześcijańskiego obozu młodzieżowego

Kluczowy jest tytuł przelewu lub KP. Ważnym jest, by w tytule pojawiło się słowo „darowizna„. W przypadku darowizn na konkretny cel, zawsze najlepiej jest pisać: „darowizna na cele kultu religijnego – cel szczegółowy”. Wtedy nie zostawisz organowi podatkowemu przestrzeni do dowolnej interpretacji tego, czym był dany przelew.

Limit odliczeń darowizn na kult religijny

Według polskiego prawa darowizny na:

można odliczyć łącznie:

  • do 6% podstawy opodatkowania (dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania) w przypadku osób fizycznych;
  • do 10% dochodu w przypadku osób prawnych.

Przykład:

Jeśli Twój roczny dochód wynosi 36 000 zł i w czasie roku przekazałeś 2 000 zł jako darowizna na kościół i 1 000 zł na zbiórkę pieniędzy na chore dziecko (czyli działalność pożytku publicznego), to w sumie od podstawy do opodatkowania możesz odliczyć: 6% z 36 000 zł czyli 2160 zł (a nie 3 000 zł, jakie wychodzi z podsumowania wszystkich darowizn). Do ciebie należy decyzja jaką część tych 2160 zł wykażesz jako darowizny na cel kultu, a jaką na pożytek publiczny (pamiętając o tym, że żadna z nich nie może wynieść więcej niż rzeczywiście przekazałeś).

Więcej szczegółów możesz przeczytać w artykule dedykowanym darowiznom na kult religijny.

Poradnik: jak odliczyć darowizny od podatku?

Do wykazania wszystkich ulg i odliczeń, jakie przysługują osobie fizycznej służy załącznik PIT/0. By wypełnić zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 łącznie z PIT/0, najwygodniej jest skorzystać z aplikacji Twój e-PIT dostępnej w tzw. e-Urzędzie Skarbowym. Aplikacje krok po kroku przeprowadzi cię przez wypełnienie całego formularza, w tym wskaże miejsce, w którym masz wpisać kwoty darowizn. Bardziej szczegółowo opisaliśmy to w artykule: „Jak odliczyć darowizny od podatku

Do zeznania podatkowego nie musisz dołączać potwierdzeń przelania darowizn. Wystarczy, że zachowasz je na wypadek kontroli.

Oczywiście jeżeli nie lubisz samodzielnie zagłębiać się w takie formularze, możesz za niewygórowaną cenę zlecić to księgowemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności